Aktiekurs

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) preferensaktie är sedan den 2 april 2015 upptagen till handel på NASDAQ First North Premier. Handelsbeteckningen är K2A PREF.

Antalet utestående preferensaktier uppgår till 1 100 000. Vid utgången av fjärde kvartalet 2017 uppgick antalet preferensaktieägare till cirka 2 600 enligt Euroclear Sweden AB som redovisar synliga ägare av förvaltar- och direktregistrerade preferensaktier. Det faktiska antalet ägare är högre.

Under perioden januari-december 2017 omsattes totalt cirka 519 000 preferensaktier, motsvarande en omsättningshastighet om cirka 47 procent.

Bolagets Certified Adviser:

Avanza Bank
Box 1399, 111 93 Stockholm
Telefon: 08-562 250 00
www.avanza.se