Aktiekurs

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) preferensaktie är sedan den 2 april 2015 upptagen till handel på NASDAQ First North Premier. Handelsbeteckningen är K2A PREF.

Antalet utestående preferensaktier uppgår till 1 100 000. Vid utgången av andra kvartalet 2017 uppgick antalet preferensaktieägare till cirka 2 200 enligt Euroclear Sweden AB som redovisar synliga ägare av förvaltar- och direktregistrerade preferensaktier. Det faktiska antalet ägare är högre.

Under första halvåret 2017 omsattes totalt cirka 216 000 preferensaktier, motsvarande en omsättningshastighet om cirka 39 procent på årsbasis.

Bolagets Certified Adviser:

Avanza Bank
Box 1399, 111 93 Stockholm
Telefon: 08-562 250 00
www.avanza.se