Aktiekurs

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) preferensaktie är sedan den 2 april 2015 upptagen till handel på NASDAQ First North Premier. Handelsbeteckningen är K2A PREF.

Antalet utestående preferensaktier uppgår till 1 100 000. Vid utgången av år 2016 uppgick antalet preferensaktieägare till cirka 2 200 (synliga ägare av förvaltar- och direktregistrerade preferensaktier enligt Euroclear Sweden AB).

Under 2016 omsattes totalt cirka 400 000 preferensaktier, motsvarande en omsättningshastighet om cirka 50 procent på årsbasis (justerat för nyemissionen hösten 2016 då antalet utestående preferensaktier ökade från 700 000 till 1 100 000).

Bolagets Certified Adviser:

Avanza Bank
Box 1399, 111 93 Stockholm
Telefon: 08-562 250 00
www.avanza.se