Bolagsinformation

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB är ett publikt bolag med verksamhet i Sverige. Styrning, ledning och kontroll av bolaget fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, den verkställande direktören och övriga personer i ledningen. Styrningen utgår från aktiebolagslagen, bolagsordningen (se dokument), First Norths regelverk samt interna regler och föreskrifter.

K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank AB är bolagets Certified Adviser och har kontaktuppgifter: email – corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20.


Protokoll årsstämma 2019


pdf ()

Årsstämma 2019: Styrelsens förslag till resultatdisposition (punkt 8b)


pdf ()

Årsstämma 2019: Styrelsens förslag riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)


pdf ()

Årsstämma 2019: Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande nyemission (punkt 14)


pdf ()

Årsstämma 2019: Styrelsens förslag fondemission preferensaktier (punkt 15)


pdf ()

Årsstämma 2019: Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen inkl. bilaga (punkt 16)


pdf ()

Årsstämma 2019: Styrelsens förslag fondemission stamaktier (punkt 17)


pdf ()

Kallelse Årsstämma 2019


pdf ()

Fullmakt Årsstämma 2019


pdf ()

Årsstämma 2019: Valberedningens fullständiga förslag


pdf ()

Bolagsordning


pdf (315,97 KB)

Protokoll Extra bolagsstämma 22 januari 2019


pdf ()

Extra bolagsstämma 22 januari 2019 Kallelse


pdf ()

Extra bolagsstämma 22 januari 2019 Fullmaktsformulär


pdf ()

Extra bolagsstämma 22 januari 2019 Information om ny styrelseledamot (punkt 6)


pdf ()

Extra bolagsstämma 22 januari 2019 Styrelsens förslag till beslut om inrättande av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete (punkt 7)


pdf ()

Extra bolagsstämma 22 januari 2019 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 8)


pdf ()

Protokoll Årsstämma 2018


pdf ()

Kallelse Årsstämma 2018


pdf ()

Fullmakt Årsstämma 2018


pdf ()

Årsstämma 2018: Styrelsens förslag till vinstutdelning (Punkten 7b)


pdf ()

Årsstämma 2018: Bilaga A - Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 ABL


pdf ()

Årsstämma 2018: Styrelsens förslag till bemyndigande (Punkten 10)


pdf ()

Årsstämma 2018: Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring (Punkten 11)


pdf ()

Årsstämma 2018 Bilaga 1 - Ny bolagsordning (Punkt 11)


pdf ()

Årsstämma 2018: Styrelsens förslag till inlösen av stamaktier av serie B genom minskning av aktiekapital (Punkten 12)


pdf ()

Årsstämma 2018: Styrelsens förslag till fondemission (Punkten 13)


pdf ()

Årsstämma 2018: Styrelsens förslag till riktad nyemission av stamaktier av serie B (Punkten 14)


pdf ()

Kallelse till extra bolagsstämma 9 oktober 2017


pdf ()

Fullmakt extra bolagsstämma 9 oktober 2017


pdf ()

Extra bolagsstämma 9 oktober 2017: Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av Stam B aktier (Punkten 7)


pdf ()

Extra bolagsstämma 9 oktober 2017: Styrelsens förslag till ny bolagsordning (Punkten 8)


pdf ()

Kallelse Årsstämma 2017


pdf ()

Fullmakt Årsstämma 2017


pdf ()

Årsstämma 2017: Styrelsens förslag till vinstutdelning (Punkten 7b)


pdf ()

Årsstämma 2017: Styrelsens förslag till bemyndigande (Punkten 10)


pdf ()

Årsstämma 2017: Styrelsens förslag till nyemission (Punkten 11)


pdf ()

Årsstämma 2017: Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § ABL (Bilaga A)


pdf (11,74 KB)

K2A bolagspresentation september 2016


pdf (4,46 MB)

Kallelse till extra bolagsstämma den 26 september 2016


pdf ()

Fullmakt extra bolagsstämma


pdf ()

Styrelsens förslag till bemyndigande (Punkten 6)


pdf ()

Styrelsens förslag till efterutdelning (Punkten 7)


pdf ()

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § abl (Bilaga A)


pdf (11,83 KB)

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 18 kap 6 § abl (Bilaga B)


pdf ()

K2A Årsredovisning 2015 (Bilaga C)


pdf ()

Revisorns yttrande enligt 18 kap 6 § abl


pdf (101,86 KB)

Kallelse Årsstämma 2016


pdf ()

Fullmakt Årsstämma 2016


pdf ()

Styrelsens förslag till vinstutdelning (Punkten 7b)


pdf ()

Styrelsens motiverade yttrande (Bilaga A)


pdf (10,03 KB)

Styrelsens förslag till bemyndigande (Punkten 10)


pdf ()