Hållbarhet

K2A är ett fastighetsbolag med ett långsiktigt perspektiv. Vi tar ansvar för vår påverkan på människor och miljö och bidrar till att samhället utvecklas i en hållbar riktning. K2A:s hållbarhetsstrategi tar avstamp i en helhetssyn och bygger på långsiktighet och ekonomiskt, miljömässigt och socialt värdeskapande.

Hållbarhet enligt K2A

K2A är en modern version av den gamla tidens byggmästare som byggde med omsorg och kvalitet eftersom det lönar sig i längden. För oss är det viktigt att bedriva verksamheten på ett heltäckande hållbart sätt och bidra positivt till det som ligger inom bolagets påverkanssfär. Vi strävar efter att vara en förebild, kunskapsbärare och inspiratör för hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen. Genom att arbeta med hållbarhet som värdegrund kan vi leverera långsiktiga värden till bolagets alla intressenter, såväl kunder, aktieägare, medarbetare som samhället och planeten. Strategin för K2A:s hållbarhetsarbete baseras på en väsentlighetsanalys som inkluderar bolagets viktigaste intressentgrupper samt FN:s 17 globala mål, Parisavtalets utsläppsmål och en analys av klimatrelaterade risker och möjligheter samt de planetära gränserna.    K2A planerar och bygger bostäder och samhällsfastigheter för att äga, ta hand om och förvalta för evigt ägande, med hjälp av dagens möjligheter och nya gröna perspektiv. Hållbara, digitala och flexibla lösningar är självklara i vår verksamhet, eftersom det gynnar våra hyresgäster, samhället, miljön och företagets utveckling. Med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling har vi format hållbarhetsarbetet för hela verksamheten. Läs mer om K2A:s bidrag till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling här.

K2A:s övergripande hållbarhetsmål

 • Klimatpositivt 2027                                                                                            
 • All egen nyproduktion ska vara Svanencertifierad och förvärvade nyproduktionsprojekt skall vara certifierade enligt Svanen eller ha motsvarande miljöcertifiering.
 • K2A ska upprätthålla en hållbar och långsiktig förvaltning.
 • Samtliga K2A:s fastigheter i förvaltning ska vara klimatriskinventerade.
 • Samtliga K2A:s fastigheter i förvaltning ska vara miljöcertifierade.
 • K2A:s produktionsmetod ska vara resurseffektiv och ha förutsättningar för cirkuläritet.
 • K2A:s hyresgäster ska uppleva en högre trivsel än genomsnittet i Sverige.
 • K2A ska anses vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa som fokuserar på hyres- och studentbostäder.

Kopplat till de stora hållbarhetsutmaningarna är K2A:s hållbarhetsarbete inriktat på att begränsa och minska klimatpåverkan från verksamheten och förlust av biologisk mångfald. Arbetet baseras bland annat på principerna i FN:s Global Compact samt de nio planetära gränserna. Vi har utvecklat en hållbarhetspolicy och en uppförandekod som inkluderar både anställda och leverantörer. Vi har även en jämställdhetspolicy och har tagit fram en jämställdhetsplan till stöd för att främja jämställdhet, jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen. Därutöver har K2A som mål och ska upprätthålla en förvaltning med inriktning på att;

 • minimera koldioxidbelastningen per kvadratmeter
 • minska användningen av värme, el och vatten
 • använda grön el och öka andelen egenproducerad el från egna solceller
 • använda grön fjärrvärme (om möjligt)
Gävle

Hinderbanan

Här bygger vi ett Svanenmärkt kvarter med närhet till centrum och grönområden.

Gävle

Godisfabriken

Svanenmärkta hyresrätter i Gävle

Grön finansiering

Vårt hållbarhetsarbete har en konkret och positiv inverkan på våra affärer och finansieringen av vår verksamhet. Under arbetet med projektet Parasollet 1 i Lund blev K2A det första företaget i Sverige som beviljades ett grönt företagslån. Det gröna lånet har förmånligare villkor än traditionella finansieringsalternativ och framöver vill K2A öka den gröna andelen av kreditportföljen.

Under 2020 blev K2A världens första bolag att klassificera sin aktie som grön. För oss räcker det inte med att vi själva hävdar att vår verksamhet är hållbar och därför lät vi det oberoende forskningsinstitutet CICERO Shades of Green utvärdera oss. Institutet är världsledande inom utvärdering av gröna obligationer och har tagit fram en djupgående metodik för att analysera ett bolags verksamhet, både kvantitativt och kvalitativt. Intäktsströmmar och investeringar markeras med en grön (eller brun) nyans som återspeglar hur väl de är i linje med en koldioxidneutral framtid. CICERO Shades of Green utvärderar också bolagets styrning och hållbarhetsstrategi. Metodiken ger på så sätt investerare en djupare insyn i ett bolags hållbarhetsarbete samt en möjlighet att kunna granska och jämföra bolags hållbara prestationer. Vår Svanenmärkta husproduktion och vårt långsiktiga hållbarhetsperspektiv är intressanta faktorer för investerare som vill placera kapital och få avkastning från dokumenterat gröna investeringar. 2021 fick K2A grön märkning enligt Nasdaq Green Equity Designation. Den gröna märkningen utgör ett bevis på att över 50 procent av K2A:s omsättning härrör från aktiviteter som är gröna och att verksamheten fortsätter att investera en betydande andel i gröna aktiviteter.