Prospekt

Svenska

English

Viktig information

På grund av särskilda restriktioner är den här delen av webbplatsen inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Du önskar få tillgång till webbsidor som inte är avsedda för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av innehållet på följande webbsidor är föremål för särskilda restriktioner, eller där erbjudandet att förvärva aktier eller andra värdepapper utgivna av K2A inte är tillåtet. Genom att klicka ”Ja, jag accepterar”, godkänner du villkoren nedan.

Du måste läsa följande innan du fortsätter och ombeds att läsa meddelandet nedan noggrant (gäller för samtliga personer som går in på den här webbsidan) innan du tar del av eller på annat sätt använder informationen på följande sidor. Genom att bereda dig tillträde till följande webbsidor, accepterar du följande villkor.

Offentliggörande eller distribution av informationen på följande sidor kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag eller andra regleringar, och alla personer som bereder sig tillträde till dessa webbsidor bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Informationen på följande sidor riktar sig inte till personer som vistas i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av aktier eller andra värdepapper utgivna av K2A inte är tillåten. Informationen på följande sidor får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för särskilda restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämplig värdepapperslagstiftning i andra jurisdiktioner.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av K2A för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Inga aktier utgivna av K2A kommer att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från K2A och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För att ta del av informationen på följande sidor, måste du bekräfta att du inte befinner dig i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för särskilda restriktioner samt att du har läst, förstått och godkänner villkoren ovan. Detta kan du göra genom att klicka ”Ja, jag accepterar” nedan. Om du befinner dig i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller annan jurisdiktion som har sådana särskilda restriktioner måste du klicka ”Nej, jag accepterar inte.” nedan.

Important information

Due to special restrictions, the information on this part of K2A’s website is not accessible to certain persons. We kindly ask you to review the following information and provide the following confirmation each time you wish to access these webpages. Please note that the terms set out below may be altered or updated and therefore it is important that you review them each time you visit this page. 

You wish to access web pages that are not intended for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Switzerland, Hong Kong or South Africa or any other jurisdiction where the release, publication or distribution of the information contained in the following web pages is subject to special restrictions or where the offer or sale of shares or other securities issued by K2A is not permitted. By clicking ”Yes, I confirm” you accept the terms of use below.

You must read the following before continuing, and you are requested to read this notice carefully (it applies to all persons who view this web page) before reading, accessing or making any other use of the information on the following pages. In accessing the following web pages, you agree to be bound by the following terms and conditions.

In certain jurisdictions, the publication or distribution of the information on the following pages may be subject to legal restrictions or other restrictions and all persons accessing these web pages should inform themselves about and abide by such restrictions.

The information on the following pages is not directed to persons located in the United States, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Switzerland, Hong Kong or South Africa or in any other jurisdiction where the offer or sale of shares or other securities issued by K2A is not permitted. In addition, the information on the following pages may not be published or distributed, directly or indirectly, in or into, the United States, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Switzerland, Hong Kong or South Africa or any other jurisdiction where such action is wholly or partially subject to special restrictions or where such action would require additional prospectuses, other offer documentation, registrations or other actions in addition to what follows from Swedish law. Nor may the information be forwarded, reproduced or disclosed in a manner that contravenes such restrictions or gives cause to such requirements. Failure to comply with these instructions may result in a violation of the United States Securities Act of 1933, as amended (”Securities Act”) or securities regulations applicable in other jurisdictions.

No action has been, or will be, taken by K2A to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden. No securities issued by K2A will be registered under the Securities Act and may not be offered, subscribed for, sold or transferred, directly or indirectly, within the United States, except pursuant to written consent from K2A and pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act, and in accordance with the securities legislation in relevant state or other jurisdiction within the United States.

In order to view the information on the following pages, you must certify that you are not located in the United States, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Switzerland, Hong Kong or South Africa or any other jurisdiction where such action is wholly or partially subject to special restrictions and that you have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above. You may do so by clicking ”Yes, I confirm” below. If you are located in the United States, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Switzerland, Hong Kong or South Africa or any other jurisdiction imposing such special restrictions, you must click ”No, I do not confirm” below.