K2A:s strategiska hållbarhetsområden

Vårt arbete för en hållbar utveckling beskrivs ur dimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Vi utgår från de 17 globala målen och definierar fyra strategiska delmålområden som relaterar till de tre dimensionerna för hållbar utveckling; Hållbar planet, Hållbara bostäder, Attraktiv arbetsgivare samt Hållbara och lönsamma affärer.

Hållbar planet

Klimat och förlusten av biologisk mångfald utgör två av vår tids viktigaste utmaningar. För K2A är det viktigt att bygga för en framtid där våra fastigheter, människorna i dem och naturen runt omkring existerar i balans. K2A har tydliggjort vilka insatser som krävs för att hantera och minska påverkan på klimatet och ekosystemen inom huvudområdet Hållbar planet. 

Hållbara bostäder

Hållbara bostäder med omtanke om människors och miljöns välmående utgör grunden för K2A:s verksamhet. Svanencertifierade hus byggda i trä med kvalitets- och energieffektiva lösningar medför stora miljöfördelar. Med kontroll över hela värde- kedjan kan K2A arbeta med innovativa och systematiska miljöinsatser som skapar värde i varje led. Bolaget arbetar också för att uppmuntra till en hållbar livsstil genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för hyresgäster att göra miljövänliga val i sin vardag. 

Attraktiv arbetsgivare

K2A är ett ungt och snabbväxande företag och vill vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare upplever engagemang och stolthet. K2A vill erbjuda en inspirerande, jämställd arbetsmiljö med en företagskultur där medarbetarna kan trivas, utvecklas och har möjlighet att utnyttja sin fulla potential. Företagskulturen präglas av K2A:s kärnvärden – kundfokus, nytänkande och långsiktighet. 

Ekonomisk lönsamhet

Ekonomisk lönsamhet och stabilitet är en förutsättning för en positiv utveckling av K2A:s verksamhet över tid. Bolagets systematiska hållbarhetsarbete bidrar till ökad lönsamhet och tillväxt och därmed ett ökat värde för våra aktieägare. K2A bedriver ett långsiktigt arbete för att stärka bolagets trovärdighet och skapa goda etiska och affärsmässiga relationer med bolagets intressenter.