Om K2A

K2A grundades 2013 och är ett grönt bostadsbolag med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter. Vi utvecklar och erbjuder moderna, yteffektiva och funktionella bostäder i Stockholm, Mälardalen och utvalda universitet- och högskoleorter.

Vi har genom egna husfabriker en helt integrerad produktion av bostäder och därmed en obruten värdekedja – från utveckling av bostadskoncept till egen förvaltning av färdigställda lägenheter. Detta innebär att vi har kontroll över och kan optimera varje del av vår värdekedja.

Allt sedan vi startade bolaget 2013 har vi haft en hög ambition avseende hållbarhet. Redan valet av produktionsmetod – att bygga våra bostäder med trästommar – gav oss en stark utgångspunkt. Ingen annan produktionsmetod kan mäta sig med industriell träbyggnad när det gäller miljö- och klimataspekter. Våra bostäder är klimatsmarta, driftoptimerade och tillverkade i det enda förnybara byggmaterialet, trä. Sedan 2018 har vi Svanenmärkt våra lägenheter. Det betyder att du som kund hos oss bor i en kvalitetssäkrad miljö som är fri från kemikalier och andra hälsofarliga ämnen.

Ett företag i stark utveckling på kort tid

K2A bygger ett fastighetsbestånd för långsiktigt ägande med egen förvaltning. Utvecklingen av företaget har skett i ett högt tempo sedan starten hösten 2013. Aktiv bearbetning av kommuner och andra fastighetsägare har resulterat i förvärv av planlagd mark för nyproduktion av såväl hyreslägenheter som studentbostäder på ett flertal orter.

Vi söker kontinuerligt ytterligare mark för hyresbostäder på våra prioriterade marknader – Mälardalen och ett antal utvalda universitets- och högskoleorter. Vi är också intresserade av att utöka portföljen med fler befintliga bostadsfastigheter samt samhällsfastigheter och andra kommersiella fastigheter med låg rörelserisk.

Studentbostäder nära campus

Vi bygger och förvaltar även studentbostäder och strävar efter att erbjuda den mest attraktiva bostaden under studietiden. Vi har studentbostäder på bra lägen i närheten av campus och finns på flest orter av alla aktörer som arbetar med studentbostäder.

Våra studentbostäder är på 21 kvadratmeter och har både ett fullt utrustad kök och badrum med tvätt och torkmaskin.

Vi erbjuder även mertjänster kring boendet som elbilpool, caféer, digitala tjänster som möjliggör kommunikation mellan boende, löpargrupper och mycket mer. Vi vill helt enkelt skapa de bästa möjliga förutsättningarna för studenter som bor hos oss.

Varför Svenska Studenthus?

  • Som 17-åring kan du ställa dig i Svenska Studenthus bostadskö. Det spelar ingen roll på vilket universitet eller högskola du kommer in på i framtiden, vi har en kö till alla våra bostäder.
  • Gång och cykelavstånd till campus
  • Fullt utrustad lägenhet med kök och badrum med tvättmaskin
  • Egen lägenhet men möjlighet till att socialisera med dina grannar
  • Som boende hos Svenska Studenthus kan du även använda dina köpoäng till K2A:s vanliga hyresbostäder. Det betyder att du efter dina avslutade studier kan ha samlat tillräckligt många köpoäng för ett förstahandskontrakt i Stockholm eller annan bostadsort.

Vår historia

timeline_pre_loader

2013

K2A grundas i oktober 2013 av Johan Knaust, Christer Andersson och Olle Knaust, alla tre med lång erfarenhet från fastighetsbranschen.

2014

Ett befintligt bestånd studentbostäder i Gävle förvärvas från det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna. Byggrätter för cirka 500 hyresbostäder förvärvas i Haninge kommun. K2A erhåller marktilldelning för nyproduktion av 270 studentbostäder på Umeå universitets campusområde. Under 2014 skapades sammanlagt förutsättningar för en bostadsportfölj på 1 500 hyreslägenheter.

2015

K2A förvärvar Grännäs Trähus och startar egen produktion i Valdemarsvik. K2A gör en nyemission av 700 000 preferensaktier. Emissionen övertecknas och K2A tillförs 175 Mkr. Den 2 april 2015 börjar K2A:s preferensaktie handlas på Nasdaq First North Premier. Produktionsstart av 270 bostäder i Umeå och 285 bostäder i Örebro. 95 nyproducerade bostäder färdigställs i Gävle och cirka 200 befintliga bostäder i Gävle renoveras och uppgraderas.

2016

Lund, Växjö och Karlstad fattar beslut om markanvisning till K2A om sammantaget cirka 400 bostäder

2018

K2A erhåller Svanenlicens för flerbostads hus i trä och sätter som mål att Svanenmärka all nyproduktion. Grännäs Trähus expanderar och öppnar ny fabrik i Gävle. K2A förvärvar två fastigheter i Uppsala respektive centrala Västerås genom ett JV-bolag med SBB som ska driva detaljplanearbete för att utveckla bostadsbyggrätter. K2A beviljas som första företag i Sverige ett grönt företagslån av Nordea för projektet Parasollet 1 i Lund. Projektet blir även Sveriges första Svanenmärkta studentbostäder i trä. Bobil, K2A:s egen elbilpool lanseras i Haninge, Umeå och Örebro.

2017

K2A ingår markanvisningsavtal om att utveckla 400 bostäder i Gävle. K2A förvärvar 306 studentbostäder från ÖBO samt ingår markanvisningsavtal om att utveckla 290 hyresbostäder i Örebro. K2A förvärvar byggrätter från SBB för att utveckla 350 bostäder i Västerhaninge Centrum. K2A förvärvar möjlighet till att ingå markanvisningsavtal om att utveckla 150 bostäder i Arenastaden i Växjö

2019

K2A:s B-aktie noteras på Nasdaq Stockholm.

2020

K2A klassificierar, som första bolag i världen, sina aktier som gröna. Hela verksamheten utvärderas av forskningsinstitutet CICERO Shades of Green. Intäktsströmmar och investeringar klassificieras med en nyans av grönt beroende på hur väl de är i linje med en koldioxidneutral framtid.

Det gröna bostadsbolaget

K2A är en fastighetsägare som har ett långsiktigt perspektiv och som tar ansvar för vår påverkan på människor och miljö, samt bidrar till att samhället utvecklas i en hållbar riktning. 

Affärsidé och strategi

K2A erbjuder hyresrätter för alla typer av boenden i attraktiva lägen i Stockholm, Mälardalen och utvalda universitets- och högskoleorter i övriga Sverige, där Bolagets främsta målgrupp är mindre hushåll med 1-2 personer – en hushållstyp som utgör den största hushållskategorin i Sverige.

Utgångspunkten för K2A:s är att utveckla attraktiva bostäder, anpassade till kundernas behov och förväntningar, och erbjuda dessa på marknader med hög tillväxt och efterfrågan. Därigenom bedöms goda förutsättningar skapas för en gynnsam utveckling.

K2A är verksamt i alla delar av värdekedjan – från den initiala kundanalysen och samarbeten med arkitekter till markanskaffning, produktion och byggnation av lägenheterna och slutligen uthyrning och förvaltning. Som ett led i bolagets digitala strategi strävar K2A mot att redan på förhand identifiera och attrahera rätt hyresgäster, vilket bedöms minimera antalet omflyttningar och leda till långsiktiga kundrelationer.

Operationella mål

  • K2A ska byggstarta minst 500 bostäder per år under 2019 och 2020.
  • Därefter har K2A som långsiktigt mål att byggstarta mellan 700 till 1 000 bostäder per år.
  • K2A ska vid utgången av år 2024 förvalta minst 5 000 bostäder.

Hållbarhet

K2A är en fastighetsägare som har ett långsiktigt perspektiv och som tar ansvar för Bolagets påverkan på människor och miljö, samt bidrar till att samhället utvecklas i en hållbar riktning. K2A:s hållbarhetsstrategi utgår från en helhetssyn och bygger på långsiktighet och ekonomiskt, miljömässigt och socialt värdeskapande.

 

Framtiden växer i skogen

Med ett allt starkare fokus på vårt samhälles långsiktiga överlevnad och den breda insikten om att vi måste minska utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid, har intresset för att bygga i trä ökat starkt under senare år. Vi valde redan från början att prioritera det förnybara materialet trä för våra bostäder och vårt enskilt största bidrag till en långsiktigt hållbar utveckling av fastighetsmarknaden är vår produktionsmetod.

En effektiv produktionsprocess med trä som insatsvara är en miljö- och klimatmässigt fördelaktig produktionsmetod. Bygg- och fastighetsbranschens fokus har under lång tid legat på att optimera driften och minska energiförbrukningen. Senare års undersökningar visar emellertid att en mycket stor del av klimatbelastningen i ett modernt betonghus sker under byggfasen, motsvarande 50 års drift av fastigheten. Det går åt mycket energi att producera och använda betong. Om man istället använder trä för att bygga minskar koldioxidutsläppen betydligt.

K2A använder närproducerat svenskt trä som insatsvara och bygger de flesta av lägenheterna i egna fabriker i Valdemarsvik och Gävle. Vi har stor erfarenhet av att bygga i trä och utnyttjar därför resurserna på ett effektivt sätt. Genom att bygga bostäder i en kontrollerad industriell miljö kan K2A också erbjuda en bättre arbetsmiljö än traditionella byggarbetsplatser

Svanenmärkta bostäder

K2A:s enskilt största bidrag till en miljömässigt hållbar utveckling av fastighetsmarknaden är dess produktionsmetod. I denna produktionsmetod använder K2A trä som insatsvara, vilket Bolaget bedömer är den mest miljömässigt fördelaktiga råvaran. K2A:s mål är att all nyproduktion av bostäder från och med 2018 ska vara Svanenmärkt eller motsvarande.

De nybyggnadsprojekt i trä som Bolaget bedriver sker i egen regi genom dotterbolaget Grännäs Trähus. I fabrikerna i Valdemarsvik och Gävle tillverkas lägenhetsenheter med trästommar som sedan monteras till färdiga hus. Miljömärkning Sverige har granskat produktionen i Valdemarsvik på plats och konstaterat att K2A uppfyller alla krav för att erhålla Svanenlicens. Därmed är K2A den första tillverkaren av prefabricerade lägenhetsenheter i trä som har fått licens att bygga Svanenmärkta hus.

Ett Svanenmärkt boende innebär en kvalitetssäkrad hälsosam boendemiljö, utan gifter och hälsovådliga kemikalier. Vidare uppfyller Svanenmärkta bostäder höga krav på ventilation, uppvärmning och energiförbrukning. Även byggprocessen bakom bostäderna har granskats mot Svanens kriterier. För att få Svanenlicens räcker det inte med att bygga en hälsosam boendemiljö, även själva produktionen utvärderas och byggnaderna studeras övergripande ur ett livscykelperspektiv.

Grön finansiering

Hållbarhetsarbetet påverkar våra affärer och finansieringen av vår verksamhet på ett konkret och positivt sätt. K2A beviljades som första företag i Sverige ett grönt lån för projektet Parasollet 1 i Lund. Det gröna lånet har förmånligare villkor än traditionell finansiering och K2A avser att öka dess andel av kreditportföljen.

Under 2020 klassificerade K2A, som första bolag i världen, sin aktie som grön. Vi nöjer oss inte med att själva påstå att vår verksamhet är hållbar utan har även utvärderats av det oberoende forskningsinstitutet CICERO Shades of Green. De är världsledande på utvärdering av gröna obligationer och har tagit fram en utökad metodik för att kunna genomföra en kvantitativ och kvalitativ analys av ett bolags hela verksamhet. Intäktsströmmar och investeringar klassificeras med en nyans av grönt (eller brunt) beroende på hur väl de är i linje med en koldioxidneutral framtid. I sin utvärdering tittar även CICERO Shades of Green på bolagets styrning och strategi kopplade till hållbarhet. Den utvidgade metodiken ger på så sätt investerare en djupare insyn i ett bolags hållbarhetsarbete samt en möjlighet att kunna granska och jämföra bolags hållbara prestationer. Vår Svanenmärkta husproduktion tillsammans med vårt långsiktiga hållbarhetsperspektiv attraherar investerare som vill placera kapital och få avkastning från dokumenterat gröna investeringar.

Samarbete med Mattecentrum

K2A har ambitionen att utveckla ett engagemang i de lokalsamhällen där vi har bostäder. Som ett led i detta har vi inlett ett samarbete med den ideella föreningen Mattecentrum. Tillsammans med föreningen har K2A öppnat så kallade räknestugor i K2A:s lokaler i studentboendena i Umeå och Örebro där grundskole- och gymnasieungdomar erbjuds gratis läxhjälp i matematik. Därigenom kan också er ungdomar inspireras att välja högre utbildningar i framtiden. Samarbetet med Mattecentrum bidrar till att förstärka kunskaper och intresset för matematik, vilket är viktigt både för individen och samhället.

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva K2A på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller K2As uppförandekod har vi inrättat en visselblåsartjänst. Genom detta kan anställda och samarbetspartners, leverantörer och entreprenörer lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en oberoende extern aktör.

Här kan du läsa hela K2A:s policy för visselbåsning

Du kan göra din anmälan på flera sätt:

1) Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget genom wb.2secure.se och fyll i företagskoden kcm830

2) Skriv ett brev och sänd till 2Secure, Box 34037, SE-100 26 Stockholm

3) Ring till 0771-77 99 77 mellan kl. 08:00-16:00 under vardagar

MINA SIDOR