Hållbarhet

K2A är ett fastighetsbolag med ett långsiktigt perspektiv. Vi tar ansvar för vår påverkan på människor och miljö och bidrar till att samhället utvecklas i en hållbar riktning. K2A:s hållbarhetsstrategi tar avstamp i en helhetssyn och bygger på långsiktighet och ekonomiskt, miljömässigt och socialt värdeskapande.

K2A är en modern version av den gamla tidens byggmästare som byggde med omsorg och kvalitet eftersom det lönar sig i längden.

För oss är det viktigt att bedriva verksamheten på ett heltäckande hållbart sätt och bidra positivt till det som ligger inom bolagets påverkanssfär.

Vi strävar efter att vara en förebild, kunskapsbärare och inspiratör för hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen. Genom att arbeta med hållbarhet som värdegrund kan vi leverera långsiktiga värden till bolagets alla intressenter, såväl kunder, aktieägare, medarbetare som samhället och planeten. Strategin för K2A:s hållbarhetsarbete baseras på en väsentlighetsanalys som inkluderar bolagets viktigaste intressentgrupper samt FN:s 17 globala mål, Parisavtalets utsläppsmål och en analys av klimatrelaterade risker och möjligheter samt de planetära gränserna. K2A planerar och bygger bostäder och samhällsfastigheter för att äga, ta hand om och förvalta för evigt ägande, med hjälp av dagens möjligheter och nya gröna perspektiv. Hållbara, digitala och flexibla lösningar är självklara i vår verksamhet, eftersom det gynnar våra hyresgäster, samhället, miljön och företagets utveckling. Med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling har vi format hållbarhetsarbetet för hela verksamheten. Läs mer om K2A:s bidrag till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling här.

Grön finansiering

Världens första bolag med gröna aktier

K2A:s övergripande hållbarhetsmål

  • Klimatpositivt 2027                                                                                            
  • All egen nyproduktion ska vara Svanencertifierad och förvärvade nyproduktionsprojekt skall vara certifierade enligt Svanen eller ha motsvarande miljöcertifiering.
  • K2A ska upprätthålla en hållbar och långsiktig förvaltning.
  • Samtliga K2A:s fastigheter i förvaltning ska vara klimatriskinventerade.
  • Samtliga K2A:s fastigheter i förvaltning ska vara miljöcertifierade.
  • K2A:s produktionsmetod ska vara resurseffektiv och ha förutsättningar för cirkuläritet.
  • K2A:s hyresgäster ska uppleva en högre trivsel än genomsnittet i Sverige.
  • K2A ska anses vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa som fokuserar på hyres- och studentbostäder.

Läs mer om K2A:s hållbarhetsarbete i vår hållbarhetspolicy.