En värdekedja med låg klimatpåverkan

Våra hållbarhetsmål genomsyrar varje led i värdekedjan, där vi med industriell träbyggnadsteknik skapar bostäder för ett långsiktigt hållbart samhälle. För oss på K2A är det viktigt att du som boende mår bra och har förutsättningar för att känna dig trygg och trivas där du bor, samtidigt som hänsyn tas till invändiga och utvändiga kvalitéer för både människor, djur och natur. Vi bygger därför både för livet i husen och livet mellan husen.

I samtliga nyproducerade bostäder har boende tillgång till cykelplatser, både inomhus och utomhus, och i vissa projekt finns även cykelverkstäder för enklare underhåll. Som ett led i K2A:s hållbarhetsstrategi om att öka förutsättningarna för hälsosamma och miljövänliga livsstilar lanserade vi under 2021 en egen ellådcykelpool, BoBike.

För K2A är hållbarhet är en viktig värdering och grunden i vår affärsmodell. Vårt mål är att bli Sveriges mest hållbara fastighetsbolag och vi är på god väg. Här berättar vi mer om hur det genomsyrar allt vi gör på K2A.

K2A klimatpositivt 2027

Bygg- och fastighetsbranschen står för en femtedel av Sveriges totala klimatutsläpp vilket gör den till en av de mest koldioxidintensiva sektorerna. För att branschen ska nå Parisavtalets och Sveriges klimatmål om att halvera utsläppen fram till år 2030, jämfört med 1990 års nivåer, är det av största vikt att branschaktörer omgående initierar stora och snabba utsläppsminskningar. Som ledande grönt fastighetsbolag och ansvarstagande samhällsaktör ökar K2A takten ytterligare i att ställa om. Målet är att K2A:s hela värdekedja ska vara klimatpositiv senast vid utgången av år 2027. Tack vare att klimatfrågan varit en del av bolagets affärsmodell från början, med affärsidén om att utveckla nyproducerade lägenheter av svenskt trä i egna fabriker, samt att ha egen förvaltning av byggnaderna har K2A redan idag kommit långt i klimatarbetet. 

Framgent kommer K2A driva arbetet mot att bli klimatpositiva genom att:

Trä som byggmaterial

K2A:s bostäder tillverkas i trä – det enda förnybara och mest klimateffektiva byggmaterialet. Vårt trä kommer från hållbart svenskt skogsbruk och:

Fem fördelar med att bygga i trä:

Industriell tillverkning för resursoptimering

Med fokus på en hållbar planet, rationell produktion och klimateffektivt boende har K2A valt att utveckla bostäderna i närproducerat och certifierat svenskt trä som huvudsakligt byggmaterial. K2A producerar bostäder i en industriell process där bostäderna prefabriceras i K2A:s två husfabriker. Med en kontrollerad och standardiserad produktion av lägenheter i egna fabriker för leverans direkt till byggarbetsplatsen kan vi mini- mera spill och avfall, vilket minskar klimatpåverkan. Att bygga i trä bidrar dessutom till en god arbetsmiljö. Produktionsmiljön är modern, vilket leder till mindre fysiskt krävande arbetsmoment än vad som oftast är fallet när bostäder byggs på byggarbetsplats.

Varje bostad utgörs av en till tre volymer som är kompletta, inklusive vitvaror och inredning, när de lämnar fabrikerna. De prefabricerade bostadsvolymerna transporteras till byggarbetsplatsen med upp till tre volymer per lastbil med släp. Då bostadsvolymerna i trä är betydligt lättare än motsvarande volymelement i exempelvis stål eller betong drar transporterna mindre bränsle och är således mer klimateffektiva. Väl på plats lyfts volymerna på plats på den färdiga grunden. Det gör att det inte krävs lika omfattande ingrepp i mark och mycket av omkringliggande natur runt platsen för byggnaden kan sparas, vilket även innebär en mindre natur- och miljöpåverkan. 

K2A bygger för långsiktigt ägande och prioriterar därmed utrustning och material av hög kvalitet som har lång livslängd och är möjligt att återvinna eller återanvända. I samband med både ny- och ombyggnation är ambitionen att använda återbrukade byggdelar. Produktionsmetoden är Svanenmärkt, vilket ger hyresgästerna ett högkvalitativt boende, med miljö- och hälsoriktiga, medvetna materialval.

Bostäder med hög kvalitet

Eftersom vi på K2A bygger bostäder för egen förvaltning lägger vi särskilt stor vikt vid att göra hållbara och långsiktiga val i alla delar av processen. Svanenmärkningen syftar till att säkerställa en god och hälsosam boendemiljö. Det handlar bland annat om att välja material av hög kvalitet som är fria från miljö- och hälsoskadliga kemikalier. Vi har därför genomfört en analys av material som används för att säkerställa att kraven efterföljs. Exempelvis är material i ytskikt kontrollerade med avseende på emissioner för att säkerställa att de inte avger farliga ämnen, vilket bidrar till en hälsosam, giftfri innemiljö. Kraven för att erhålla miljöcertifiering är höga och omfattar bland annat en kvalitetssäkrad byggprocess, noga utvalda materialval och energieffektivitet. 

Det befintliga beståndet är en signifikant del av K2A:s bidrag till och påverkan på bland annat de 17 globala målen och Parisavtalets utsläppsmål. Ett aktivt arbete med hållbar förvaltning är en viktig del av vårt arbete för att byggnaderna ska ha en hög prestanda både nu och i framtiden. Under 2020 initierades en certifiering av K2A:s befintliga byggnader enligt det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift. Med både Svanen och Miljöbyggnad iDrift utvärderas och kravställs hur byggnaderna ska förvaltas ur ett livscykelperspektiv. Underhållsplaner där riskmoment är identifierade och följs upp, arbetas in och skapar förutsättningar för att byggnaderna ska kunna driftas hållbart över tid. Ett exempel är energi- och klimatrelaterade åtgärdsförslag från klimatriskinventeringarna av vårt byggnadsbestånd som integrerats i bolagets underhållsplaner för respektive byggnad. Miljöcertifieringssystemen kravställer och stimulerar även till åtgärder som ger er som boende möjlighet till en hållbar livsstil genom exempelvis miljörum med källsorteringsmöjligheter, leveransboxar för minskade transporter, väderskyddade cykelparkeringar som kan ersätta fossila transporter och grönytor med rekreationsmöjligheter.